Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

30.08.2022.

Na osnovu člana 30. Stav (2) i člana 32 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/16), a u vezi sa prijedlogom naučnoistraživačkog vijeća Naučnoistraživačkog instituta „Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ od 04.08.2022.godine,  Naučnoistraživački institut „Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljuje:

KONKURS

za izbor u naučnoistraživačka zvanja u oblasti tehničkih nauka

 1. Stručni saradnik – više izvršilaca
 1. Viši stručni saradnik - više izvršilaca
 1. Naučni saradnik - više izvršilaca
 1. Viši naučni saradnik - više izvršilaca

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove predviđene Zakonom o radu:

 1. da je stariji od 18. godina;
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 3. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 
 4. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu, potrebno je da kandidati ispunjavaju i uvjete utvrđene članom 31. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/16), i to:

Za poziciju broj 1. Stručni saradnik uvjeti su:

 • odgovarajuća stručna sprema iz oblasti tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 8 ili 3.5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti;

Za poziciju broj 2. Viši stručni saradnik uvjeti su:

 • naučni stepen magistra iz oblasti tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom najmanje 8 na postdiplomskom studiju ili stepen drugog ciklusa studija iz oblasti tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom i na prvom i na drugom ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Za poziciju broj 3. Naučni saradnik uvjeti su:

 • naučno zvanje doktora nauka iz oblasti tehničkih nauka ili stepen trećeg ciklusa iz oblasti tehničkih nauka sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3.5;
 • najmanje tri naučna rada iz oblasti tehničkih nauka, objavljena u priznatim publikacijama;
 • pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Za poziciju broj 4. Viši naučni saradnik uvjeti su:

 • proveden najmanje jedan izborni period u zvanju naučnog saradnika;
 • najmanje pet naučnih radova iz oblasti tehničkih nauka objavljenim u priznatim publikacijama;
 • objavljena naučna knjiga i originalni naučni uspjeh kao što je naučni projekat, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs, svojeručno potpisana;
 • Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija;
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 
 • Izjava ovjerena od strane nadležne općinske služba da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
 • Diploma o naučnom stepenu doktora ili diploma o završenom III ciklusu iz oblasti tehničkih nauka sa dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu magistra ili diploma o završenom II ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Diploma o naučnom stepenu bachelora ili diploma o završenom I ciklusu studija s dodatkom diplomi / dokaz o prosjeku ocjena, original ili ovjerena kopija;
 • Prijevod gore navedenih diploma, originali ili ovjerene kopije ukoliko su izdate van Bosne i Hercegovine;
 • Rješenje o nostrifikaciji gore navedenih diploma, original ili ovjerena kopija;
 • Biografija (CV) kandidata;
 • Bibliografija naučnih radova iz iz oblasti tehničkih nauka (uz fotokopije radova u prilogu).
 • Dokaz o iskazanim naučnoistraživačkim, sposobnostima i uspjesima / dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom oblasti,
 • Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uvjete za izbor u naučnoistraživačka zvanja u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Izbor u zvanje stručnog saradnika se vrši na period od četiri (4) godine, bez mogućnosti ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg stručnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje naučnog saradnika se vrši na period od pet (5) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Izbor u zvanje višeg naučnog saradnika se vrši na period od šest (6) godina, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Svi kandidati koji zadovolje opće i posebne uslove biće pozvani na intervju.

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Rok za dostavljanje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijava se može dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Naučnoistraživački institut “Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju”

Ferhadija 27/II, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava na konkurs“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon Instituta: +387 33 569 540 ili putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., svakim radnim danom od 08:00h do 16:30h

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it