Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

14.03.2023.

Investing in research and innovation: the first year of the Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

The power of vision and change

Private scientific research institutes in Bosnia and Herzegovina is a new concept that represents a new and exciting opportunity for researchers who want to build their careers in their country, to use their wide range of knowledge and expertise to improve the overall state of society in which we live. The Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence was founded with a strategic commitment to contribute to the development of the overall scientific and research potential of Bosnia and Herzegovina as a condition for inclusion in European and world integration processes.

Scientific research activity is of fundamental importance for overall development in the process of creating a knowledge-based society. In that society, knowledge is the main creative force in personal, economic, social, social, cultural and material progress. The creation of a sustainable and competitive scientific community in Bosnia and Herzegovina requires significantly greater investment in research and development, while the support of the private sector for investment in this area, and the creation of more favorable conditions for the work and development of scientists in the country, should not be neglected.

With this determination, the activities in the first year of the Institute's work were aimed at the organized and systematic strengthening of human capacities and the creation of an innovation culture that we should adopt as a society, as well as the strengthening of international cooperation. Achieving partnerships and cooperation with renowned European institutions is the first step towards creating opportunities to work on world-class research, which is necessary to reduce or even reverse the brain drain that causes a lack of talent and economic losses in Bosnia and Herzegovina. Already in the first year, Verlab Institute achieved strategically significant collaborations, and managed to prove its quality as well as that it is moving towards achieving the set goals.

In addition, at the local level, the integration of the Institute with the entrepreneurial community is ongoing through a series of projects supporting local independent entrepreneurs in digital transformation and understanding the innovation potential of the company. The Verlab Academy was launched, which was developed to support the economic, academic, non-governmental and governmental sectors with the aim of understanding the requirements imposed by the digital and green transformation in Bosnia and Herzegovina.

"The first year is behind us. Exciting. Intellectually stimulating.“

Overall, the first year is an unforgettable experience, filled with intellectual challenges, cutting-edge research and a supportive and welcoming community. We look forward to seeing where our scientific work, research and ideas will take us. The Institute will continue to invest in research and development, and we will provide support to projects and ideas in order to create a sustainable and competitive scientific community in Bosnia and Herzegovina together.

Lead. Inspire. Deliver.


Ulaganje u istraživanje i inovacije: prva godina Naučnoistraživačkog Instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

Moć vizije i promjene

Privatni naučnoistraživački instituti u Bosni i Hercegovini je novi koncept koji predstavlja novu i uzbudljivu mogućnost za istraživače koji žele da izgrade svoje karijere u svojoj zemlji, da iskoriste svoje širok spektar znanja i stručnost za unapređenje sveukupnog stanja društva u kojem živimo. Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju osnovan je sa strateškim opredjeljenjem da doprinese razvoju ukupnih naučno-istraživačkih potencijala Bosne i Hercegovine kao uslova za uključivanje u europske i svjetske integracione procese.

Naučnoistraživačka djelatnost je od temeljnog značaja za sveukupni razvoj u procesu stvaranja društva baziranog na znanju. U tom društvu znanje je glavna kreativna sila u ličnom, ekonomskom, društvenom, socijalnom, kulturnom i materijalnom napretku. Stvaranje održive i konkurentne naučne zajednice u Bosni i Hercegovini zahtijeva značajno veća ulaganja u istraživanje i razvoj, pri čemu se ne treba zanemariti ni podrška privatnog sektora za investiranje u ovu oblast, te stvaranje povoljnijih uslova za rad i razvoj naučnika u zemlji.

S tim opredjeljenjem, aktivnosti u prvoj godini rada Insitututa bile su usmjerene na organizovano i sistematsko jačanje ljudskih kapaciteta i stvaranje inovacijske kulture koju kao društvo treba da usvojimo, te jačanje međunarodne suradnje. Ostvarivanje partnerstava i suradnji s renomiranim europskim institucijama je prvi korak ka kreiranju prilika za rad na istraživanjima svjetske klase što je neophodno smanjenje ili čak preokretanje odljeva mozgova koji uzrokuje nedostatak talenata i ekonomske gubitke u Bosni i Hercegovini. Verlab Institut je već u prvoj godini ostvario strateški značajne suradnje, te uspio dokazati svoj kvalitet kao i da ide ka ostvarivanju zacrtanih ciljeva.

Pored toga, na lokalnom nivou, u toku je i integracija Instituta sa preduzetničkom zajednicom kroz niz projekata podrške lokalnim nezavisnim preduzetnicima u digitalnoj transformaciji i razumijevanju inovacijskog potencijala preduzeća. Pokrenuta je Verlab akademija koja je razvijena za podršku privrednog, akademskog, nevladinog i vladinog sektora sa ciljem razumijevanja zahtjeva koje nameću digitalna i zelena transformacija u Bosni i Hercegovini.

„Iza nas je prva godina. Uzbudljiva. Intelektualno poticajna."

Sveukupno, prva godina je nezaboravno iskustvo, ispunjeno intelektualnim izazovima, vrhunskim istraživanjem i zajednicom koja pruža podršku i gostoljubivost. S nestrpljenjem očekujemo da vidimo gdje će nas naš naučni rad, istraživanje i ideje odvesti. Institut će nastaviti ulagati u istraživanje i razvoj, te ćemo pružiti podršku projektima i idejama kako bismo zajedno stvorili održivu i konkurentnu naučnu zajednicu u Bosni i Hercegovini.

Lead. Inspire. Deliver.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it